ZoomView

Uživatelská příručka verze 1.7


Licenční ujednání

O způsobu používání programového produktu ZoomView pro Windows 95/98/ME/XP .

Zakoupením tohoto produktu je uživatel oprávněn:

 • instalovat a provozovat tento programový produkt na jenom počítači

 • využívat výhod technické podpory

Závazky uživatele:

 • Bude zacházet s programovým produktem v souladu s autorskými právními předpisy.

 • Nebude měnit, modifikovat nebo upravovat programový produktu ani dokumentaci.

 • Nebude distribuovat, pronajímat, nebo provádět sublicence (kopie) programového produktu.

Při neoprávněném prodeji nebo předání programového vybavení jinému uživateli bez souhlasu výrobce ztrácí původní uživatel právo program dále využívat. Nový uživatel žádných práv k programovému produktu tímto úkonem nenabývá. I když společnost Elvos s.r.o. testovala programový produkt a pečlivě kontrolovala dokumentaci, neposkytuje žádnou záruku v tomto směru. Jinými slovy tento programový produkt je licencován ve stavu „jak je“ a jeho kvalita, výkonnost nebo účel musí být posouzena jeho uživatelem, který také přebírá v tomto ohledu veškerou odpovědnost. V žádném případě nemůže Elvos s.r.o. ručit za přímé, nepřímé, zvláštní náhodné nebo následné škody, které vzniknou z užití tohoto programového produktu.

Poznámka: Program obsahuje instanci DCOM od firmy Microsoft . Tato komponenta může být instalována pouze na systém Windows s legální licencí.

Kontakt: Elvos s.r.o. Durďákova 5, 602 00 Brno, telefon: +420 5 4521 1609, email: elvos@ok.cz, www: http://www.acedesign.cz/elvos

Kapitola 1. Instalace

Program ZoomView se instaluje pomocí programu setup.exe z instančního média. V průběhu instalace budete vyzvání k zadání některých údajů, jako je např. cílový adresář pro umístění programu. Všechny informace zobrazuje instalační program ve zvětšené podobě. Aby byly všechny dialogy instalačního programu zobrazeny celé, je vyžadováno rozlišení minimálně 800x600 . Instalační program detekuje nepřítomnost vyžadovaných systémových komponent, a v případě potřeby je sám nainstaluje. Je možné, že instalace bude modifikovat systémové soubory. V takovém případě instanční program oznámí nutnost restartu počítače. Po restartu se instalační program opět spustí a Vy můžete pokračovat v instalaci.

Kapitola 2. Demo verze

Demo verze programu umožňuje vyzkoušet všechny funkce programu. Je však omezena práce s dokumenty. Demo verze umožňuje během jednoho spuštění programu práci pouze s jedním dokumentem. Poté nedovolí žádné skenování ani otevření dokumentu ze souboru.

Kapitola 3. Registrace

Pokud není provedena registrace, program běží jako demoverze. Demo verze při startu zobrazí informační dialog. V tomto dialogu je tlačítko „Registrovat…“ . Pomocí tohoto tlačítka zobrazíte dialog, ve kterém je zobrazen kód Vaší instalace (Kód 1) . Tento kód je nutné sdělit na telefonní číslo firmy Elvos s.r.o. +420 5 4521 1609, kde Vám oznámí Autorizační kód (Kód 2) , kterým „odemknete“ Vaši instalaci.

Kapitola 4. Uživatelské rozhraní

Program ZoomView je standardní program operačního systému Windows . Přebírá tedy nastavení systému. Pomocí vhodného nastavení systému (schémata vzhledu) lze do jisté míry zvětšit některé prvky sytému Windows (menu, titulkový pruh, popisky tlačítek atd.) Základní funkce jsou umístěny na nástrojové lište a lze je snadno vyvolat pomocí myši.

Menu

Popis úplné struktury menu najde ve zvláštní kapitole.

Panel nástrojů

Horní nástrojová lišta obsahuje nejčastěji používané funkce programu.

nasnímání předlohy

text 200dpi
ČB 300dpi
barevně 300dpi

práce se soubory

otevření již nasnímané předlohy ze souboru
uložení předlohy do souboru. Jako formát pro práci s uloženou předlohou lze použít některý z nejčastějších grafických formátů – BMP, JPG, TIF, PCX.
tlačítko pro tisk dokumentu
nastavení některých vlastností programu

práce s obrázkem

rotace o 90° doleva
rotace o 90° doprava
inverze barev

Panel barev

Na spodní nástrojové liště je paleta barev pro obarvení obrázku. Tato paleta je společná jak pro popředí, tak i pro pozadí. Její funkce se přepíná pomocí prvního tlačítka.

Výběr barvy popředí (Kliknutím se přepne na výběr barvy pozadí)
Výběr barvy popředí (Kliknutím se přepne na výběr barvy popředí)

Je-li tlačítko pro přepínání popředí/pozadí nedostupné (vyšedlé), nelze pro daný typ dokumentu tuto funkci použít. Obarvování obrázků lze totiž použít pouze pro dvoubarevné (černobílé) dokumenty. Barvu popředí a pozadí můžete zvolit také z menu Obrázek.

Stavový řádek

Stavový řádek obsahuje základní informace o jménu souboru který je právě zobrazen a o aplikovaném zvětšení.

Kapitola 5. Popis programu

Program pracuje ve dvou režimech. V prvním režimu program pracuje jako běžný program v sytému Windows . Můžete zde snímat předlohy, pracovat se soubory případně nastavovat některé vlastnosti programu. Vše se děje pomocí standardních ovládacích prvků systému Windows .

Druhý režim slouží k prohlížení předlohy. Tento režim pracuje tak, že přes celou obrazovku zobrazí předlohu. Zde se pouhým pohybem myši můžete přesouvat po předloze, zvětšovat si tuto předlohu, či využít možnost automatického posunu dokumentu.

Windows režim

Skenování

Pro snímání předlohy ze skeneru lze s výhodou použít tlačítek umístěných na panelu nástrojů. Ty obsahují nejčastěji používané konfigurace pro skenování.

Další přednastavené konfigurace skenovaní lze najít v menu Soubor. Komu ani jedna z přednastavených konfigurací nevyhovuje, může využít možnosti skenovaní s nastavením parametrů v dialogu.

Tip

Konfiguraci skenovacích tlačítek lze změnit kliknutím pravým tlačítkem myši nad zvoleným skenovacím tlačítkem a výběrem jiné konfigurace z kontextové nabídky.

Otvírání uložených dokumentů

Nasnímaný dokument si můžete uložit do souboru. Pokud se chcete později k dokumentu vrátit, nemusíte jej tedy znovu snímat, stačí jej pouze otevřít z uloženého souboru. Pro uložení dokumentu si můžete zvolit některý z podporovaných formátů. Podporovány jsou všechny nejběžnější formáty – BMP, TIF, JPG, PCX.

Tip

S dokumentem uloženým do souboru můžete dále pracovat, můžete jej například vytisknout, převést na text, poslat faxem či e-mailem. Některé tyto operace však vyžadují nainstalovaný potřebný software či hardware.

Varování

Uložený dokument může zabírat značné místo. Záleží to na rozlišení a počtu barev které jste použili pro nasnímanání dokumentu.

Tisk

Tisk nasnímané předlohy probíhá vždy v původních (nasnímaných) barvách. Nezáleží tedy na tom, jakou máte nastavenou barvu popředí či pozadí.

Vytisknout si můžete jak celý dokument, tak i jeho zvolenou oblast. Popis postupu jak zvolit oblast je popsán v sekci Definice oblastí

Obrázek je vždy tisknut tak, aby co nejlépe zachoval formát předlohy, a zároveň byla využita co největší plocha papíru. Přesto dochází u vytisknuté kopie k jistému zmenšení, danému hardwarovými možnostmi tiskárny. (např. využitelná oblast pro tisk formátu A4 na tiskárnách HP bývá vzdálena 3-4mm od boků a vrchu stránky a 6,5-7mm od spodu stránky.)

Téměř kopii předlohy lze tedy získat volbou 1x1, dvojnásobnou velikost volbou 2x2 atd. Volba vlastní slouží převážně k tisku „zvolené oblasti“ nebo při tisku předlohy ze souboru, jejichž velikosti již nemusí odpovídat poměru stran stránky. Použití nejlépe znázorňuje následující schéma.

Tisk ve formátu „vlastní 3x1
Tisk ve formátu „vlastní 3x2

Poznámka

Poznámka k obrázku: Pokud je šířka (výška) zvolené oblasti nepoměrně větší než její výška (šířka), tak že zvětšený obrázek nedosáhne vyžadovaný počet stran na výšku (šířku), přebytečné strany se ignorují. Například pokud je „zvolenou oblastí“ celá plocha obrázku ve formátu A4, bude se obrázek vždy tisknout jen na rozměry 1x1, 2x2, 3x3 apod. a volbou vlastního nastavení se ničeho nedocílí.

Nastavení barev

Barvy lze nastavovat použitím panelu barev nebo pomocí menu. Paleta barev v panelu je společná pro popředí i pozadí předlohy. Mezi volbou barvy popředí a pozadí se přepíná pomocí první tlačítka (viz. Panel barev ). Jelikož kombinace stejného pozadí i popředí není povolena, nastavení stejného pozadí jako je popředí (či naopak) vyvolá funkci inverze barev.

Nastavení některých parametrů

K nastavení slouží dialog nastavení, který je dostupný jak tlačítkem na panelu nástrojů, tak i z menu soubor. Ten poskytuje možnost nastavení prodlevy na začátku, na konci řádku při automatickém posunu a také počáteční rychlost automatického posunu.

V dialogu nastavení si můžete vybrat také typ a barvu kurzoru myši.

Celoobrazovkový režim

Tento režim slouží k prohlížení předlohy. Proto je navržen tak, aby celou plochu obrazovky tvořilo zobrazení předlohy. Do celoobrazovkového režimu se přepne kliknutím levým tlačítkem myši na plochu obrázku.

Zmenšování předlohy

Jednou z primárních funkcí programu je zvětšování předlohy. Zvětšení předlohy se provádí klávesou PLUS (na numerické klávesnici). Předlohu lze zvětšit až 20x. Ke zmenšení předlohy slouží klávesa MÍNUS (na numerické klávesnici). Minimální rozměr na který lze předlohu zobrazit originální velikost předlohy – tedy 100%.

Pohyb po předloze

Po předloze se lze pohybovat pouhým POHYBEM MYŠI . Kromě možnosti pohybu také kurzorovými ŠIPKAMI lze s výhodou využít některé klávesové zkratky. Tyto klávesy jsou voleny tak, aby jejich použití bylo intuitivní. Tak lze například klávesou HOME skočit na levý okraj předlohy, klávesou END na pravý okraj. Obdobnou funkci plní klávesy PAGEUP a PAGEDOWN pro posun nahoru, resp. dolů. Lze říci, že pokud znáte ovládaní pohybu po dokumentu z některého textového editoru (např. MS Word ), nebudou vám tyto klávesové zkratky činit žádné obtíže.

Posuvníky

Posuvníky poskytují přehled v která části předlohy se právě nachází zobrazený výřez. Pokud je současně definována oblast, posuvníky změní svoji barvu, stále však zobrazují pozici v rámci celé předlohy. Barva posuvníků se odvozuje automaticky z barvy pozadí a popředí. Klávesou F5 lze pozuvníky kdykoliv vypnout a zase zapnout.

Definice oblastí

Pokud předloha obsahuje několik oblastí – např. sloupce, lze jednu z těchto oblastí označit a pracovat s ní téměř jako s novým dokumentem. Označení se provádí pomocí myši – LEVÉ TLAČÍTKO označí pozici v levém horním roh obrazovky jako levý horní roh definované oblasti. Obdobně lze použít PRAVÉ TLAČÍTKO myši pro definici pravého spodního rohu oblasti. Při definici oblasti se změní barva posuvníků. Tím je signalizováno, že dokument má definovanou oblast.

Je-li definována oblast, potom se okraje oblasti považují za okraje předlohy a žádným způsobem nelze prohlížet zbytek předlohy ležící mimo oblast. Definice oblasti se zruší klávesou TEČKA na numerické části klávesnice.

Čtecí řádek

Čtecí řádek využije hlavně ve spojení s módem automatického posunu. Pro přepínání zobrazení čtecího řádku slouží klávesa F6 . K dispozici jsou tři způsoby zobrazení – čtecí řádek není vidět, jsou vidět vodící linky a je vidět pouze čtecí řádek.

Velikost čtecího řádku lze měnit klávesami SHIFT-ŠIPKA DOLŮ a SHIFT-ŠIPKA NAHORU . Velikost čtecího řádku lze měnit jak při zobrazení předlohy tak i v průběhu automatického čtení.

Mód automatického posunu

Velmi často bude skenovanou předlohou text. Pro tento případ program obsahuje možnost automatického posunu. Automatický posun se inicializuje klávesou MEZERNÍK a stejnou klávesou se i skončí. Inicializace má za následek znovunačtení nastavení a uvedení čteného řádku do počáteční polohy (levý horní aktuálního výřezu).

Pro pozastavení čtení se zachováním aktuálního nastavení použijte tlačítko NULA na numerické klávesnici.

Rychlost automatického posunu se nastavuje ŠIKOU VPRAVO a ŠIPKOU VLEVO . na numerické klávesnici.

Čtecí řádek začne automatický posun vždy od aktuální pozice. Řádek je přitom umístněn v horní části obrazovky. Postupně se čtecí řádek přesouvá do středu obrazovky, kde zůstane dokud je to možné. Na konci předlohy se čtecí řádek začne přesouvat ke spodnímu okraji předlohy kde skončí.

Dostane-li se čtecí řádek na pravý okraj předlohy, čeká zde definovanou dobu. Tato doba slouží uživateli k dokončení čtení aktuálního řádku. Po uplynutí této doby program zobrazí další řádek. Pro zobrazení dalšího řádku lze kdykoliv použít klávesu ENTER . V případě potřeby lze klávesou SHIFT-ENTER zobrazit předchozí řádek.

Pokud dokument není naskenován tak, aby řádky byly přesně rovnoběžné s vodící linkou, pomocí ŠIPKY NAHORU a ŠIPKY DOLŮ , respektive CTRL-ŠIPKY NAHORU a CTRL-ŠIPKY DOLŮ pohnout dokumentem tak, aby aktuální řádek byl uvnitř vodících linek.

Ukončení režimu

Zpět do Windows režimu se lze přepnout klávesou ESC .

Kapitola 6. Menu

 • Soubor

  • Otevřít … Otevře soubor s nasnímanou předlohou

  • Uložit jako … Uloží předlohu do grafického souboru

  • Zavřít … Uzavře aktuální dokument

  • Skenování

   • Běžné konfigurace … Zde jsou běžné konfigurace

   • Sken Manažer … Naskenovaní s možností nastavení některých vlastností z dialogu. Vzhled a možnosti dialogu záleží na použitém skeneru.Jméno položky v menu se může měnit v závislosti na skenovacím software

   • Vybrat skener … Volba skeneru

  • Tisk … Tisk předlohy

  • Vlastnosti tisku … Nastavení vlastností tisku

  • Posledně otevřené … Seznam 4 posledně otevřených souborů

  • Nastavení … Nastavení vlastností programu

  • Konec … Ukončení programu

 • Zobrazit

  • Panel nástrojů … Zobrazí/skryje panel nástrojů

  • Panel barev … Zobrazí/skryje panel barev

  • Stavový řádek … Zobrazí/skryje stavový řádek

 • Obrázek

  • Informace … Informace o obrázku

  • Rotace

   • Rotace +90 st. … Rotace o +90 st.

   • Rotace 180 st. … Rotace o 180 st.

   • Rotace -90 st. … Rotace o -90 st.

  • Barva popředí … Možnost volby barvy popředí

  • Barva pozadí … Možnost volby barvy pozadí

  • Inverze barev … Inverze barev

  • Filtry

   • Uživatelské barvy … Použije/nepoužije barvy nastavené v panelu barev.

 • Nápověda

  • About … Základní informace o programu

Kapitola 7. Funkce a klávesové zkratky

Windows režim

CTRL-OOtevření předlohy ze souboru
CTRL-PTisk předlohy
CTRL-IInformace o předloze
CTRL-RRotace o +90 st.
CTRL-LRotace o –90 st.
num. lomítkoRotace o –90 st.
num. hvězdičkaInverze barev

Celoobrazovkový režim

šipka nahoruPosun obrázku nahoru
šipka dolůPosun obrázku dolů
CTRL-IInformace o předloze
CTRL-šipka vlevoJemnější posun obrázku nahoru
CTRL-šipka vpravoJemnější posun obrázku dolů
num. plusZvětšení
HomeSkok na levý okraj obrázku
EndSkok na pravý okraj obrázku
PageUpPosun obrázku o šířku obrazovky nahoru
PageDownPosun obrázku o šířku obrazovky dolů
CTRL-PageUpSkok na horní okraj obrázku
CTRL-PageDownSkok na dolní okraj obrázku
F5Zobrazení/skrytí posuvníků
F6Zobrazení/skrytí čtecího řádku
Shift-šipka dolůZvětšení čtecího řádku
Shift-šipka nahoruZmenšení čtecího řádku
Shift-šipka nahoruZmenšení čtecího řádku
Ctrl-Shift-šipka dolůJemnější zvětšení čtecího řádku
Ctrl-Shift-šipka nahoruJemnější zmenšení čtecího řádku
EscPřepne program zpět do režimu Windows

Prohlížecí mód

šipka vlevoPosun obrázku vlevo
šipka vpravoPosun obrázku vpravo
Ctrl-šipka vlevoJemnější posun obrázku vlevo
Ctrl-šipka vpravoJemnější posun obrázku vpravo
MezerníkInicializace módu automatického posunu
Levý klik myšiDefinice levého horního okraje oblasti
Pravý klik myšiDefinice pravého dolního okraje oblasti
num. tečkaZrušení definice oblasti

Mód automatického posunu

šipka vlevoZpomalení automatického posunu
šipka vpravoZrychlení automatického posunu
Shift-EnterSkok na začátek předchozího řádku
EnterSkok na začátek dalšího řádku
MezerníkUkončení módu automatického posunu
Pravý klik myšiDefinice pravého dolního okraje oblasti
num. nulaPozastavení automatického posunu

Příloha A. Nejčastější problémy

A.1. Nefunguje barevné skenování (skenery UMAX).
A.2. Nefunguje skenování v odstínech šedi (skenery Hewlett Packard ScanJet).
A.1.

Nefunguje barevné skenování (skenery UMAX).

Při použití programu se skenery řady UMAX je nezbytné, aby ovládací program VistaScan verze 3.7 nepoužíval profily. Toho lze dosáhnout zrušením políčka Auto v programu VistaScan.

A.2.

Nefunguje skenování v odstínech šedi (skenery Hewlett Packard ScanJet).

Skenery Hewlett Packard ScanJet 4p a ScanJet 5p vůbec nepodporují skenování v odstínech šedi.